H&K Müller GmbH & Co. KG

BEGINSELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

PRIVACYBELEID

U kunt zich via deze link informeren over onze omgang met uw persoonsgegevens. Hierbij voldoen wij aan onze informatieverplichtingen op grond van art. 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Daarom verzamelen wij op deze website geen gegevens die u persoonlijk identificeerbaar kunnen maken (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), tenzij u ons uw gegevens verstrekt door ze in te vullen in formulieren en e-mails. In dat geval kunnen deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor marketingdoeleinden, marktonderzoek, het bijhouden van verkoopgegevens en om contact met u op te nemen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk in termen van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

H&K Müller GmbH & Co. KG

Alsbacher Eichen 1

51766 Engelskirchen

Nadere informatie over onze vennootschappen, alsmede de respectieve gegevens van de personen die bevoegd zijn hen te vertegenwoordigen en de contactgegevens, zijn te vinden onder de volgende link:

https://www.hk-mueller.de/nl/contact/

De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en ontvangen. Verdere verwerking zal niet plaatsvinden.

Uw gegevens worden verwerkt voor andere dan de bovengenoemde doeleinden, indien de wettelijke vereisten overeenkomstig artikel 6, lid 4, DSGVO bestaan. In dit verband wordt rekening gehouden met de relevante informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, DSGVO en artikel 14 DSGVO.

Externe gegevensbeschermingsfunctionarissen

Sarah Demski

Zum alten Wasserwerk 9

51491 Overath

datenschutz@smartworx.de

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, behoudens andere specifieke wettelijke bepalingen, art. 6 DSGVO. De volgende mogelijkheden komen in aanmerking:

  • Toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO).
  • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO)
  • Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO)
  • Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 lit. c) DSGVO)

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens was gebaseerd op toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien de verwerking van de gegevens was gebaseerd op een belangenafweging, heeft u als individu het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, rekening houdend met de vereisten van Art. 21 DSGVO.

Duur van de gegevensopslag

Wij verwerken de gegevens zolang dat nodig is voor het beoogde doel.

Voor zover er wettelijke bewaarplichten bestaan, zoals in het handelsrecht of het belastingrecht, worden de betrokken persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Na het verstrijken van de bewaarplicht wordt nagegaan of er nog een noodzaak tot verwerking bestaat. Als de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze gewist of vernietigd.

In beginsel controleren wij met regelmatige tussenpozen of verdere verwerking van de gegevens nodig is. Gezien de omvang van de gegevens, wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of doeleinden van de verwerking.

U kunt te allen tijde informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Indien gegevensverwerking niet noodzakelijk is, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking.

Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, als de doorgifte is toegestaan op basis van een belangenafweging in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven of als u in dit verband uw toestemming hebt gegeven.

Plaats van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in datacentra in de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (USA).

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien een verzoek om informatie niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan bewijsmateriaal van u kunnen verlangen om te bewijzen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent. Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wet. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt in het bijzonder het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met direct marketing overeenkomstig artikel 21, leden 1 en 2, DSGVO, indien dit gebeurt op basis van een belangenafweging.

Contactgegevens in het kader van de rechten van de betrokkene zijn te vinden in het aanvraagformulier, zie de volgende link:

https://www.hk-mueller.de/nl/contact/

Bovendien kan contact worden opgenomen via het volgende e-mailadres: info@hk-mueller.de

Recht van klacht

U hebt het recht om over onze verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die automatisch wordt verzameld

In sommige gevallen kan H&K Müller GmbH & Co. KG verzamelt informatie die u echter niet persoonlijk identificeerbaar maakt. Dit omvat bijvoorbeeld het type internetbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, en de domeinnaam van de website waarlangs u via een link naar onze website bent gekomen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie verzameld door de provider. Deze informatie, ook wel serverlogbestanden genoemd, is van algemene aard en maakt het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van gegevens in het kader van het contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens op om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Gebruik van gegevens in het kader van de initiëring van een contract

Indien wij uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, enz.) ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst of in het kader van een contactopname en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor deze contactgegevens te gebruiken in het kader van precontractuele maatregelen of om het zakelijke contact te onderhouden.

Gebruik van gegevens voor publiciteit via de post en uw recht om bezwaar te maken

Verder behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep, branche of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en deze voor onze eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de in het impressum beschreven contactmogelijkheid.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op de volgende link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens over deze website verzamelt: Verbied Google Analytics om mij te volgen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken: Verbied Google Analytics om mij te volgen.

Plugins voor sociale media - Facebook

Wanneer u de Facebook-knop op onze homepage gebruikt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de gebruikte plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die deze vervolgens in de website integreert.

Facebook ontvangt zo de informatie dat uw browser de betreffende pagina heeft opgeroepen. Dit is ook het geval als u geen Facebook-account hebt of niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie wordt, net als uw IP-adres, rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS gestuurd, waar ze wordt opgeslagen en verwerkt. Als u ingelogd bent, kan deze informatie rechtstreeks aan uw Facebook-account worden gekoppeld.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op de behoeften afgestemde ontwerp van Facebookpagina's. Voor dit doel creëert Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die aan u worden getoond op Facebook, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder "Gebruiksvoorwaarden van Google Maps" (https://www.google.com/intl/en_gb/help/terms_maps.html).

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van XING

Wij gebruiken onderdelen van het XING.com-netwerk op onze website. Deze onderdelen zijn een dienst van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elke afzonderlijke oproep van onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt, een overeenkomstige weergave van de component van XING downloadt.

Voor zover wij weten, bewaart XING geen persoonlijke gegevens van de gebruiker over het oproepen van onze website. XING slaat ook geen IP-adressen op. Bovendien is er geen evaluatie van het gebruikersgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". Meer informatie hierover is te vinden in de informatie over gegevensbescherming voor de XING Share-knop op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn

Wij gebruiken onderdelen van het LinkedIn-netwerk op onze website. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elk individueel bezoek aan onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt, een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt.

Dit proces informeert LinkedIn welke specifieke pagina van onze website momenteel wordt bezocht. Als u op de LinkedIn "Recommend Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken op uw LinkedIn profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn hiermee verzamelt, noch op de omvang van deze door LinkedIn verzamelde gegevens. Wij hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens die aan LinkedIn worden doorgegeven. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en instellingsmogelijkheden vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn. Deze informatie is te vinden op

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Privacybeleid voor het gebruik van Instagram

Onze onlinediensten kunnen functies en inhoud integreren die worden geleverd door Instagram, een dienst van Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Dit kan inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's, teksten en knoppen waarmee gebruikers de inhoud kunnen "liken" en zich kunnen abonneren op onze berichten of de respectieve auteurs. Als de gebruiker lid is van het platform Instagram, kan Instagram het gebruik van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan zijn gebruikersprofiel. Gegevensbeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

Gebruik van SalesViewer® technologie:

Deze website maakt gebruik van SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (Sectie 6 paragraaf 1 lit.f GDPR) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden.

Om dit te doen, wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die dient om bedrijfsgerelateerde gegevens vast te leggen en het gebruik van de website te volgen. De gegevens die met deze technologie worden vastgelegd, worden versleuteld met een eenrichtingsfunctie die niet kan worden teruggehaald (de zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer® opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren.

Het vastleggen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen door te klikken op www.salesviewer.com/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® uw gegevens vastlegt. In dat geval wordt er een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in de browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

Geldigheid van het privacybeleid

Dit privacybeleid is geldig met ingang van Mei 2024.

Please save your settings in the data protection dialog box first.