H&K Müller GmbH & Co. KG

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN - STATUS: 01.08.2002

Toepassingsgebied:

De volgende voorwaarden zijn alleen van kracht ten aanzien van ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere vermogens.

l. Toepassing

1. Bestellingen worden bindend door onze orderbevestiging. Wijzigingen en aanvullingen geschieden in tekstvorm. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij uitdrukkelijk als vaste offerte zijn gedaan.

2. Indien de zakenrelatie van blijvende aard is, gelden deze voorwaarden ook voor alle toekomstige transacties zonder uitdrukkelijke verwijzing, op voorwaarde dat de koper de voorwaarden voor een vorige door ons bevestigde bestelling heeft ontvangen.

3. De algemene voorwaarden van de besteller zijn slechts van kracht indien H&K.Müller deze uitdrukkelijk heeft erkend.

4. Een eventuele huidige of toekomstige ongeldigheid van specifieke bepalingen heeft geen invloed op de overige voorwaarden.

II. Prijzen

1. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen af fabriek, exclusief vracht, douane, bijkomende invoer- en verpakkingskosten, vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

2. Mochten na het uitbrengen van de offerte of de opdrachtbevestiging belangrijke kostenfactoren wezenlijk veranderen, dan komen H&K.Müller en de opdrachtgever een aanpassing van de prijzen en van de naar verhouding berekende kosten voor matrijzen overeen.

3. Indien partijen zijn overeengekomen dat de prijs afhankelijk is van het gewicht van de onderdelen volgt de definitieve prijs uit het gewicht van de vrijgegeven typemonsters.

4. Bij nieuwe bestellingen (= vervolgopdrachten) is H&K.Müller niet gebonden aan eerdere prijzen.

III. Verplichtingen tot levering en afname

1. De leveringstermijn loopt vanaf de ontvangst van alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, de aanbetaling en de tijdige levering van eventueel overeengekomen materialen. Zodra wij kennis geven van de gereedheid voor verzending, wordt de leveringstermijn geacht te zijn nageleefd indien de verzending buiten onze schuld wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt.

2. Als een overeengekomen leveringstermijn door de schuld van H&K.Müller wordt overschreden, kan de koper na afloop van een redelijke verlenging van de termijn schadevergoeding wegens vertraging eisen of zich uit de overeenkomst terugtrekken, in welk geval verdere aanspraken uitgesloten zijn, tenzij wij met grove nalatigheid of opzettelijk hebben gehandeld. De schadevergoeding wegens vertraging is beperkt tot een maximum van 5% van de deellevering die niet conform het contract is uitgevoerd. Er kan geen sprake zijn van terugtrekking uit het contract indien de koper in verzuim is met de aanvaarding. Het is aan de koper om te bewijzen dat er schade is ontstaan die verder gaat dan het bovenstaande.

3. Redelijke deelleveringen en redelijke afwijkingen van de bestelde hoeveelheden met niet meer dan +/- 10% zijn toegestaan en moeten door de koper worden aanvaard.

4. Bij orders op afroep waarbij geen looptijd, omvang van de productiepartijen en afnametermijnen zijn overeengekomen, kunnen wij uiterlijk drie maanden na de orderbevestiging opnieuw een bindende toezegging met betrekking tot deze zaken verlangen. Indien de besteller niet binnen drie weken aan dit verzoek voldoet, hebben wij het recht om een verlenging van twee weken vast te stellen en ons na afloop van deze verlenging terug te trekken uit het contract en/of schadevergoeding te eisen.

5. Indien de besteller zijn afnameplicht niet nakomt, is H&K.Müller, niettegenstaande andere rechten, niet gebonden aan zelfverkoopbepalingen; in plaats daarvan kan H&K.Müller het voorwerp van de levering na voorafgaande kennisgeving aan de besteller op de vrije markt verkopen.

6. In geval van overmacht hebben wij het recht de levering met de duur van de belemmering en een redelijke aanvangstijd uit te stellen of anders voor het nog niet vervulde deel geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst terug te treden. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt mede verstaan staking, uitsluiting of niet te voorziene, onvermijdelijke omstandigheden zoals fabrieksstoringen, die ons ondanks redelijke inspanningen verhinderen tijdig te leveren; H&K.Müller dient het bestaan van dergelijke omstandigheden te bewijzen. Hetzelfde geldt wanneer de bovengenoemde belemmeringen zich voordoen tijdens een vertraging of bij een subcontrac-tor. De besteller kan ons een termijn van twee weken stellen waarbinnen wij ons voornemen kenbaar moeten maken om ofwel van de overeenkomst af te zien ofwel binnen een redelijke termijn te leveren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring kan de besteller de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte opzeggen. De Firma H&K.Müller zal de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van een geval van overmacht in de hierboven beschreven zin. H&K.Müller zal ervoor zorgen dat de koper zo min mogelijk schade lijdt; bijvoorbeeld door de mallen voor de duur van de belemmering ter beschikking te stellen.

IV. Verpakking, verzending, risico-overgang en verzuim van aanvaarding

1. Tenzij anders overeengekomen, kiest H&K.Müller de verpakking, de wijze van verzending en de verzendingsroute.

2. Ook bij franco levering gaat het risico met het vertrek uit de leverende fabriek over op de besteller. Indien de verzending door de schuld van de besteller wordt vertraagd, vindt de risico-overgang reeds plaats met de kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

3. Op schriftelijk verzoek van de koper en op diens kosten worden de goederen verzekerd tegen de door de koper aan te wijzen risico's.

V. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons de eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat al onze vorderingen op de besteller zijn voldaan, ook wanneer de koopprijs voor afzonderlijk gekenmerkte vorderingen is betaald. Bij lopende rekeningen blijft de eigendom van leveringen (voorbehoudsgoederen) voorbehouden tot zekerheid van het rekeningsaldo van H&K.Müller. Indien H&K.Müller in verband met de betaling van de koopprijs aansprakelijkheid aanvaardt voor een wissel, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud pas wanneer de koper de wissel in zijn hoedanigheid van debiteur heeft betaald.

2. Een be- of verwerking van de goederen wordt door de koper in onze opdracht uitgevoerd, met uitsluiting van de eigendomsverkrijging volgens § 950 BGB. Overeenkomstig de verhouding tussen de nettofactuurwaarde van onze goederen en de nettofactuurwaarde van de be- of verwerkte goederen worden wij mede-eigenaar van de nieuwe goederen, die als voorwaardelijke goederen dienen voor de zekerheid van de vorderingen van H&K.Müller volgens subsectie 1 hierboven.

3. Bij verwerking (verbinding/menging) met andere, niet-H&K.Müller-goederen door de besteller worden de bepalingen van §§ 947, 948 BGB toegepast, zodat het mede-eigendomsaandeel van H&K.Müller in de nieuwe goederen als voorwaardelijke goederen in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd.

4. De besteller mag de voorbehoudsgoederen alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen en onder de voorwaarde dat ook aan de afnemers van de besteller een eigendomsvoorbehoud overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 wordt opgelegd. De koper is niet gerechtigd op andere wijze over de voorbehoudsgoederen te beschikken; in het bijzonder kan er geen sprake zijn van verpanding en eigendomsoverdracht tot zekerheid.

5. Bij een eventuele toekomstige doorverkoop van voorbehoudsgoederen draagt de besteller bij voorbaat alle vorderingen en andere rechtmatige aanspraken inclusief nevenrechten die de besteller jegens zijn afnemers verkrijgt, aan H&K.Müller over, totdat al onze vorderingen op de besteller zijn voldaan. Op ons verzoek zal de koper ons onmiddellijk alle informatie en documenten ter beschikking stellen die wij nodig hebben om onze rechten tegenover de klanten van de koper te doen gelden.

6. Indien de koper de volgens lid 2 en/of 3 verwerkte voorbehoudsgoederen samen met andere, niet-H&K-goederen doorverkoopt, dan is de overdracht van de koopprijsvordering volgens lid 5 beperkt tot de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen van H&K.Müller.

7. Indien de voor ons bestaande zekerheden het saldo van onze vorderingen met meer dan 10% overschrijden, zullen wij op verzoek van de besteller de te hoge zekerheden vrijgeven, waarbij de keuze aan ons wordt overgelaten.

8. Van verpanding of beslaglegging op voorbehoudsgoederen door derden dienen wij onmiddellijk in kennis te worden gesteld. De koper is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke kosten van tussenkomst, tenzij deze door derden worden gedragen.

9. Indien wij met inachtneming van bovenstaande bepalingen het eigendomsvoorbehoud door terugneming van voorbehoudsgoederen doen gelden, zijn wij gerechtigd de goederen op de vrije markt te verkopen of te veilen. Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud en in het bijzonder de vordering tot teruggave geldt als terugtreding uit de overeenkomst. Voorwaardelijke goederen worden teruggenomen tegen de verkoopopbrengst, echter niet meer dan de overeengekomen leveringsprijs. Verdere aanspraken op schadevergoeding, in het bijzonder wegens gederfde winst, blijven voorbehouden.

VI. Aansprakelijkheid voor gebreken

1. Doorslaggevend voor de kwaliteit en de afwerking van onze producten zijn de typevoorbeelden, die wij op verzoek van de koper ter validatie voorleggen. Elke verwijzing naar technische normen dient ter illustratie van de specificaties en houdt geen kwaliteitsgarantie in.

2. Indien wij de koper buiten onze contractuele diensten hebben geadviseerd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de functionaliteit en de geschiktheid van het voorwerp van levering, tenzij op uitdrukkelijke voorafgaande garantie.

3. Klachten over gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk worden ingediend. Verborgen gebreken moeten, zodra ze worden vastgesteld, onmiddellijk schriftelijk worden gereclameerd. In beide gevallen geldt voor alle vorderingen wegens gebreken een verjaringstermijn van twaalf maanden na risico-overgang, tenzij anders overeengekomen. Eventueel wettelijk verplichte langere verjaringstermijnen (BGB § 438 lid 1 nr. 2, BGB § 479 lid 1 en BGB § 634a lid 1 nr. 2) hebben voorrang.

4. Indien een klacht wegens gebreken gerechtvaardigd is - op grond van de kwaliteit en de uitvoering die door het door de besteller schriftelijk vrijgegeven typemonster worden gewaarborgd - zijn wij verplicht tot herbewerking. Indien wij het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpen of ook herhaalde herstellingen mislukken, kan de besteller de koopprijs verminderen of van de overeenkomst terugtreden.Verdere aanspraken, in het bijzonder op vergoeding van onkosten of vergoeding van directe of indirecte schade als gevolg van gebrekkige goederen, zijn onderworpen aan de bepalingen van VII hieronder. Op ons verzoek moeten de vervangen onderdelen franco aan ons worden teruggezonden.

5. Door ongeoorloofde bewerkingen en ondeskundige behandeling vervalt elke aanspraak op gebreken van de goederen. Slechts ter voorkoming van buitensporige schade of in geval van vertraging bij het verhelpen van gebreken door H&K.Müller is de besteller gerechtigd, na overleg met H&K.Müller, de gebreken te verhelpen en aanspraak te maken op vergoeding van redelijke kosten.

6. Slijtage door normaal contractueel gebruik geeft geen aanspraak op garantie.

7. Regresaanspraken volgens §§ 478, 479 BGB bestaan alleen wanneer het gebruik door de consument rechtmatig was en alleen in de wettelijk toegestane omvang. Goodwillregelingen die niet met H&K.Müller zijn overeengekomen, zijn uitgesloten. Voorwaarde voor het recht van verhaal is, dat de rechthebbende zijn eigen verplichtingen nakomt, in het bijzonder de plicht om over gebreken te reclameren.

VII. Algemene beperking van aansprakelijkheid

Wanneer H&K.Müller, haar leidinggevenden of personen die bij de uitvoering van haar verplichtingen werkzaam zijn, niettegenstaande de bovenstaande voorwaarden, wettelijk of contractueel aansprakelijk is voor schadevergoeding of vergoeding van kosten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot gevallen van opzet, grove nalatigheid, persoonlijk letsel, dodelijk letsel of gezondheidsschade, veroorzaakt door H&K.Müller, haar leidinggevenden of personen die bij de uitvoering van haar verplichtingen werkzaam zijn. Deze beperking heeft geen invloed op de bepalingen voor aansprakelijkheid zonder schuld volgens de productaansprakelijkheidswet of de aansprakelijkheid voor gegarandeerde kwaliteiten. Zij doet evenmin afbreuk aan de aansprakelijkheid voor een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; in dit geval wordt de aansprakelijkheid echter, behalve in de gevallen van zin 1, beperkt tot de voor de desbetreffende overeenkomst typische, te voorziene schade. De bovenstaande bepalingen houden geen verschuiving van de bewijslast naar de besteller in.

VIII. Betalingsvoorwaarden

1. Alle betalingen dienen te geschieden in € (EURO) en uitsluitend aan H&K.Müller.

2. Voor zover niet anders overeengekomen, is de koopprijs voor leveringen of andere prestaties met 2% korting binnen 14 dagen en netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum opeisbaar. Er kan geen korting worden verleend tenzij alle eerder verschuldigde onbetwiste facturen zijn betaald. Geen korting is toegestaan voor betalingen per wissel.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de koper rente verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet van 8 procent boven de geldende basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, tenzij wij een grotere schade kunnen bewijzen. Het is aan de koper om te bewijzen dat de werkelijke schade kleiner was.

4. Wij behouden ons het recht voor om cheques of wissels te weigeren. Cheques en wissels worden alleen geaccepteerd op rekening van de prestatie; alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper.

5. De koper kan vorderingen slechts verrekenen of een retentierecht doen gelden, wanneer zijn vorderingen onbetwist of in rechte erkend zijn.

6. Indien de besteller door aanhoudende niet-nakoming van zijn betalingsvoorwaarden aanleiding geeft tot ernstige twijfel aan zijn kredietwaardigheid, worden alle vorderingen van H&K.Müller op de besteller onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zijn wij in dit geval gerechtigd voorschotten op alle nog uitstaande leveringen te eisen en na het vruchteloos verstrijken van een redelijke respijttermijn de overeenkomst te ontbinden.

IX. Vormen (Matrijzen)

1. De prijs voor mallen dekt ook de kosten van eenmalige bemonstering, maar niet de kosten van beproeving en werking noch van door de koper aangebrachte wijzigingen. Kosten van eventuele verdere bemonstering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zijn voor onze rekening.

2. Tenzij anders overeengekomen, zijn en blijven wij eigenaar van de mallen die voor de koper door ons of door een derde in opdracht van ons zijn vervaardigd. Mallen worden slechts gebruikt voor bestellingen van de koper zolang de koper aan zijn betalings- en afnameverplichtingen voldoet. Wij zijn alleen verplicht deze matrijzen kosteloos voor de koper te vervangen indien deze nodig zijn om de aan de koper toegezegde output te produceren. De plicht van H&K.Müller tot het bewaren van een matrijs vervalt twee jaar na de laatste deellevering uit die matrijs en voorafgaande mededeling aan de koper.

3. Indien is overeengekomen dat de koper eigenaar wordt van de matrijzen, gaat het eigendomsrecht op de koper over bij volledige betaling van de koopprijzen voor de matrijzen. De levering van de matrijzen aan de koper wordt vervangen door het bewaren van de matrijzen ten behoeve van de koper. Onafhankelijk van het wettelijke recht van de koper op teruggave en van de levensduur van de matrijzen heeft H&K.Müller tot aan de beëindiging van de overeenkomst een exclusief recht op teruggave. H&K.Müller zal de matrijzen als eigendom van derden merken en op verzoek en op kosten van de koper voor de matrijzen een verzekering afsluiten.

4. Voor de eigen matrijzen van de besteller volgens alinea 3 en/of de door de besteller in bruikleen gegeven matrijzen is onze aansprakelijkheid voor het behoud en onderhoud beperkt tot de zorgvuldigheid die wij in onze eigen zaken plegen te betrachten. Kosten voor onderhoud en verzekering zijn voor rekening van de koper. De verplichtingen van H&K.Müller vervallen bij voltooiing van de opdracht, indien de koper de mallen niet binnen een redelijke termijn afhaalt, hoewel hem hierom verzocht is. Zolang de besteller zijn contractuele verplichtingen niet volledig nakomt, hebben wij te allen tijde een retentierecht op de mallen.

X. Terbeschikkingstelling van materialen

1. Door de koper ter beschikking te stellen materialen dienen tijdig en in goede orde en staat voor rekening en risico van de koper te worden geleverd, inclusief een toeslag van 5% op de overeengekomen hoeveelheid.

2. Het niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Met uitzondering van gevallen van overmacht is de koper ook voor een onderbreking van de productie extra kosten verschuldigd.

XI. Industriële eigendomsrechten en eigendomsgebreken

1. Voor zover onze leveringen gebaseerd zijn op door de besteller verstrekte tekeningen, modellen, monsters of onderdelen, is het de verantwoordelijkheid van de besteller om ervoor te zorgen dat deze geen inbreuk maken op eventuele eigendomsrechten van derden in het land van bestemming van de goederen. Wij zullen de koper op de hoogte stellen van eventuele rechten die ons bekend zijn. De koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden en vergoedt de daaruit voortvloeiende schade. Indien een derde ons of de koper met een beroep op een eigen eigendomsrecht verplicht om van de productie of levering af te zien, zijn wij gerechtigd om - zonder onderzoek van de rechtspositie - de werkzaamheden op te schorten totdat de rechtspositie van de koper en de derde duidelijk is geworden. Indien de vertraging van dien aard is dat van ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat wij de opdracht voortzetten, zijn wij gerechtigd ons uit de overeenkomst terug te trekken.

2. Komt er geen opdracht tot stand, dan worden door de besteller verstrekte tekeningen en monsters op verzoek van de besteller geretourneerd; anders hebben wij het recht deze binnen drie maanden na het uitbrengen van de offerte te vernietigen. Een soortgelijke verplichting rust op de koper. De vernietigingsgerechtigde moet zijn voornemen tijdig en vooraf aan de andere partij kenbaar maken.

3. Wij hebben de auteursrechten, voor zover van toepassing industriële eigendomsrechten, en in het bijzonder de gebruiks- en exploitatierechten op de modellen, mallen, uitrustingen, ontwerpen en tekeningen die door ons of door derden in onze opdracht zijn vervaardigd.

4. Eventuele andere gebreken in de eigendom vallen onder de bepalingen van VI hierboven, die dienovereenkomstig van toepassing zijn.

XII. Plaats van uitvoering en bevoegde rechter

1. De plaats van uitvoering is Engelskirchen.

2. Bevoegde rechtbank is Gummersbach of naar onze keuze de vestigingsplaats van de besteller. Dit geldt ook voor documentaire procedures, incassoprocedures en controleprocedures.

3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Duits recht van toepassing. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (BGBI 1989 blz. 586) op de Bondsrepubliek Duitsland (BGBI 1990 blz. 1477) is uitgesloten.

H&K Müller GmbH & Co. KG

Kunststoffspritzgusswerk

51766 Engelskirchen